رییس هیات مدیره     ………………………………………..          عباس صیادی زاده

مدیر عامل و نایب رییس هیات مدیره      ………………………          عباسعلی گرجی

 عضو هیات مدیره      ………………………………………..          محمدسعید  زند

 عضو هیات مدیره      …………………………………………        بهمن عباسیان فرد

 عضو هیات مدیره      …………………………………………        مهدی کیوان آرا