شرکت تایکو علاوه بر ساخت تاپ درایو نسبت به تعمیر و بازسازی تجهیزات اساسی سایر برند های تاپ درایو نیز فعالبت دارد .

از ۴ دستگاه موضوع قرارداد ۲ دستگاه در حال اجرا می باشد.