نخستین دستگاه گرداننده فوقانی(تاپ درایو) با برند ملی