چشم انداز شركت :

  تایکو شرکتی با فروش ده برابر در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۳۹۹  

 

 

  ماموریت:

 تایکو از طریق اجرای پروژه ها و انجام خدمات صنعتی در ایران و کشورهای در حال توسعه منطقه به ارزش آفرینی برای مشتریان و سهامداران و کارکنان شرکت می پردازد.

 

 

 

 

 

  ارزش ها: