این قطعه اصلی ترین قطعه دستگاه تاپ درایو می باشد که کل فشار دستگاه روی آن می باشد و گردش ایجاد شده توسط این شافت به گیربکس و لوله ها منتقل می گردد. داخل شافت خالی می باشد که گل حفاری از داخل آن رد شده و باعث خنک کاری لوله ها می شود .